Verkorte weergave COVID19 protocol voor rijscholen.

Ingaande vanaf 11-05-2020 tot nader order.

1. Doel van dit protocol

Het doel van dit protocol is om veilig door te werken ten tijde van de COVID19-crisis, met het oog op bescherming van de gezondheid van de medewerkers, ondernemers, klanten, leveranciers en overige betrokkenen, en ter voorkoming van verspreiding van het virus. De voorgeschreven richtlijnen van het RIVM dienen hierbij als uitgangspunt. Bij wijziging van de inzichten op het gebied van COVID19 zal dit document worden geactualiseerd. Ten minste één keer per maand, of vaker als de actualiteit dat vraagt, bespreken partijen het protocol op basis van ervaring, het uitwisselen van best practices of nieuwe RIVM-adviezen. Updates worden zo snel mogelijk naar ondernemingen gecommuniceerd. Protocollen zijn nodig om de algemene regels van het RIVM te vertalen naar de realiteit van de openbare ruimte, de werkvloer, het sportveld of de school. Dit algemene protocol voor de Rijscholen is in samenwerking tot stand gekomen door de brancheverenigingen (BOVAG, FAM, LBKR, VRB), ANWB Rijopleidingen, KNMV, IBKI en CBR met als doel één gezamenlijk protocol dat werkbaar is voor consumenten, medewerkers en ondernemers binnen de rijschoolbranche.

2. Opzet van dit protocol

 • Het protocol gaat uit van de meest actuele richtlijnen van het RIVM.
 • Het protocol is gebaseerd op de bio-arbeidshygiënische strategie, de zogenaamde bronaanpak.
 • Het protocol is gebaseerd op beoordelingskader Ministerie EZK, zie bijlage 2.
 • De inhoud van dit protocol is bestemd voor bedrijven, medewerkers, klanten, toeleveranciers in de Rijscholenbranche.
 • In dit protocol wordt rekening gehouden met de nog te ontvangen rapporten van TNO en RDW inzake het al dan niet voorzien van folie of andere vorm van afscherming tussen leerling en instructeur in de vrachtwagen en personenwagen, alsmede uitspraken over het al dan niet gebruiken van de airco/ luchtventilatie.

3. Bijzondere aandacht voor gefaseerde opstart rijschoolbranche

Op 1 mei 2020 heeft het ministerie van I&W laten weten dat de rijopleiding voor Motor en bromfietsen (rijbewijs A en AM) weer opgestart kunnen worden. Dit protocol betreft maatregelen voor alle rijbewijzen. Van dit protocol is een uittreksel gemaakt voor A en AM rijbewijzen en deze is op 2 mei 2020 door de brancheorganisaties apart verspreid.

4. Algemeen: verspreiding van het virus*

Het virus verspreidt zich via druppeltjes in de lucht. De druppeltjes komen uit neus, keel en mond. Bij hoesten, kuchen, niezen, spreken, etc. kunnen de druppeltjes vrijkomen waarin het virus zit. Overdracht van het virus van persoon op persoon vindt plaats als iemand aan deze druppeltjes wordt blootgesteld.
De basismaatregelen om verspreiding van druppeltjes te voorkomen zijn:
o Afstand houden van tenminste 1,5 m tot andere personen.
o Thuisblijven bij klachten (griep, hoesten, kortademigheid, koorts).
De vrijgekomen druppeltjes met virus kunnen op handen terechtkomen. De handen hebben contact met allerlei voorwerpen en materialen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.). Overdracht van het virus van persoon op persoon vindt plaats als iemand anders ook contact heeft met het besmette materiaal en vervolgens contact heeft met ogen, neus of mond waardoor het virus in het lichaam kan komen. Het virus kan enkele uren tot dagen blijven leven, dus goede hygiëne is van belang.
* Volgens de meest recente informatie van het RIVM

De basismaatregelen om verspreiding via contact te voorkomen zijn:

 • Verspreiding van druppeltjes met virus voorkomen door in de elleboog te hoesten, kuchen en niezen.
 • Tenminste 6 keer per (werk)dag handen wassen met water en zeep volgens de voorschriften. In ieder geval moeten de handen worden gewassen voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken, na het snuiten van de neus.
 • Geregeld reinigen (met water en zeep en daarna met desinfectiemiddel) van middelen/voorwerpen die door meerdere personen worden vastgepakt of aangeraakt.

5 Maatregelen

Omdat het COVID19-virus besmettelijk is, moet u als ondernemer maatregelen nemen die de veiligheid van uw medewerkers, van uw klanten, uw leveranciers en u zelf vooropstellen.

5.3.2 Personenauto (rijbewijs B(E) en Taxi)

In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten

 • de leerling en de rijinstructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen. Aanbevolen wordt om lessen te starten vanaf een afgesproken ontmoetingspunt.
 • Tussen twee lessen met twee leerlingen moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
 • Het is aan te bevelen om de ventilatie/ airconditioning tijdens de les zo veel mogelijk uit te schakelen. En beperk ook luchtcirculatie door de ramen zowel mogelijk gesloten te laten. Het kan zijn dat dit verplicht wordt gesteld door het RIVM. Op dit moment is dat nog niet bekend.
 • Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto; – Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken, etc.
 • In het geval van een Taxi moet aanvullend een scherm worden geplaatst tussen de voor- en achterbank, dat voldoet aan de door het CBR gestelde eisen, tussen de bestuurder en de passagiersstoel. Zie protocol taxi en Corona-patiënten vervoer
 • Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van het bedrijf moet worden uitgevoerd.
 • Geef medewerkers de instructie dat zij klanten/bezoeker moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 • Instructies en maatregelen ook in het lesvoertuig zichtbaar aangeven.
 • Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

5.4 Maatregelen rijinstructeurs

 • De instructeur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de lessen dienen aan de leerling de volgende 2 controlevragen te worden gesteld: Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
 • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
 • Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.
 • Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
 • Schud geen handen.
 • Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen staan op de website (pop-up of homepage).
 • Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen worden telefonisch doorgenomen (intake).
 • Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen worden ook digitaal gecommuniceerd bij bevestiging afspraak/reservering.
 • Informatie over werkwijze ivm COVID19 voor leerlingen worden zichtbaar gemaakt op de vestigingen in de lesvoertuigen.
 • Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon.
 • Maak contactoppervlakken en aanraakpunten (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) in de lesauto voor en na elke leerling schoon met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
 • Hoest, kuch en nies in de elleboog en neem papieren zakdoekjes mee.
 • Neem afsluitbare afvalzakjes mee in het lesvoertuig en laat de leerling na afloop van de les deze meenemen en weggooien.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

5.5 Maatregelen leerlingen/klanten/bezoekers

 • Schud geen handen.
 • Spreek de regels vooraf af met de rijinstructeur en lees de afspraken op de site.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden. Gebruik bij voorkeur papier handdoekjes voor het afdrogen van je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand tot de volgende leerling bij het in- en uitstappen.
 • Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af. – Vermijd het openbaar vervoer.

6.2.8 Examen bij het CBR

 • Houd je aan de regels die bij het CBR gelden ten aanzien van het hygiëne protocol (thuis blijven bij ziekteverschijnselen, handen desinfecteren e.d.)
 • Voorafgaand aan het examen desinfecteert de examenkandidaat zijn deel van de auto (hendel portier, stuur, bedieningspanelen, sluiting veiligheidsgordel, folie) en de examinator het deel van deauto waar hij zit (dashboard, folie, deurhendel, sluiting veiligheidsgordel).
 • Zorg voor een bak/zak in de auto waar de vuile doekjes in gedeponeerd kunnen worden.
 • De rij-instructeur mag tijdens het examen niet aanwezig zijn bij de gesprekken en mag ook niet meerijden.
 • Van belang is dat tijdens het motorexamen AVD (deelneming) de opleider aanwezig is in de volgauto van de examinator. Dit heeft op dit moment een verplicht karakter. Dat betekent tevens dat de eisen aan het volgvoertuig moeten voldoen aan de hygiëne-eisen (analoog aan B). Afhankelijk van de adviezen van TNO kan het nodig zijn om een andere aanpak voor het volgen te introduceren. CBR onderzoekt hiertoe de mogelijkheden op dit moment.
 • Onderzocht wordt of het mogelijk is dat de rijinstructeur wél mee kan luisteren bij het eindgesprek door een telefoonverbinding tussen examenkandidaat en rijinstructeur. De rijinstructeur zet de telefoon op mute.
 • Bij voorkeur wacht de rijinstructeur buiten tijdens het examen. Binnen geldt de regel van 1,5 meter afstand. Kan dit niet geborgd worden, dan mag men het pand niet in.
 • Er staat bij veel locaties een toezichthouder bij de deur. Soms is ook een toezichthouder in het pand aanwezig.
 • Het uitslagformulier wordt alleen door de examinator getekend in bijzijn van de kandidaat. Hierdoor hoeft de tablet van de examinator niet door de examenkandidaat aangeraakt te worden.
 • Er staan schermen op de tafels tussen examinator en examenkandidaat.
 • Er zijn looproutes aangebracht.
 • De examenkandidaat moet ter plekke zijn ID-bewijs desinfecteren voordat hij dit aan de examinator geeft.
 • Bij bromfietsexamens desinfecteert de examenkandidaat de oordopjes voordat hij deze terug geeft aan de examinator.
 • Bij theorie-examens desinfecteert de examenkandidaat voor gebruik het touchscreen van de aanmeldzuil.

Invulling Autorijschool Johan Hoog COVID19 Protocol

Voor iedere rijles zullen de volgende gezondheidsvragen gesteld worden
1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose Corona gehad?
2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
Ook de instructeur moet voldoen aan deze twee gezondheidswaarborgen.
Voorafgaand aan elke rijles zal de instructeur het voertuig desinfecteren en luchten conform het protocol.
Aanvullend kunnen leerling en/of rijschool besluiten om een mondkapje (niet medisch) te dragen.

Er zijn nooit meer dan twee personen tegelijk in de auto aanwezig (leerling en instructeur)
Alle medische vragen/handelingen vinden plaats na uitdrukkelijke toestemming van de leerling. Dit conform het AVG privacyreglement.

Het volledige protocol kun je lezen via deze link.